BJK Stadgar

Klubben


Klubben stiftades, på initiativ av Wilhelm Reichenberg, på Smögen den 13 december 1913 och namnet ändrades år 1914 till Bohuslänska Jaktklubben.

Dessa stadgar har sitt ursprung från klubbens bildande 1913 och har sedan efterhand anpassats till förändringar i klubbens hemort, organisation verksamhet mm.

Senaste ändringar och tillägg i stadgarna beslutades vid höstmötet 2016 och behandlades vid årsmötet 2017. 

§ 1. KLUBBENS NAMN
Klubbens namn är Bohuslänska Jaktklubben och får förkortas med versalerna BJK.

§ 2. KLUBBENS ÄNDAMÅL
Bohuslänska Jaktklubben är en ideell sammanslutning av personer intresserade av sjösport. Klubbens uppgift är att främja intresset för sjösport och att verka för sjösportens utveckling.

§ 3. KLUBBENS HEMORT
Klubbens hemort är Grebbestad.

Klubbens sammanträden skall hållas på plats inom Bohuslän, som av styrelsen utses – dock har sedan 1919 samtliga protokollförda sammanträden hållits i Grebbestad.

§ 4. KLUBBENS FÖRENINGSTECKEN
Föreningens symbol
Klubbens föreningssymbol är sedan 1922 ett stiliserat ankare och över detta ett drakskepp sett mot stäven. Ankaret är en avbildning av armar och flyn hos ett träankare, vars ”sänke” hålls av en knop, som bildar kronan och där J i BJK bildar lägg samt delar av drakskeppet ingår som stock, ögla och ring.

Standert
Klubbens standert består av flaggblå, kvadratisk flaggduk och i mitten ett cirkulärt vitt fält med Bohusläns vapen i guldfärg.

Föreningsflagga
Klubbens föreningsflagga är vit, tvåtungad och med föreningssymbolen omsluten av en ellips – båda i flaggblå färg.

Bordsstandar
Klubbens bordsstandar är lika med klubbens föreningsflagga, men med flaggduken vänd 90 grader, dvs med tungorna neråt och med vit träns runt kanten.

Mössmärke
Klubbens mössmärke är svart tyg i form av en ellips med guldträns runt kanten samt med föreningssymbolen brodera med guldtråd och med två röda fält i drakskeppets segel.

Kavajmärke
Klubbens kavajmärke är av svart tyg i form av en sköld med två parallella guldtränsar innanför kanten och med föreningssymbolen utförd på samma sätt som på mössmärket.

Klubbnål
Klubbnålen är av emalj och har samma form och färger som mössmärket.

Övriga klubbmärken
Tillkommande klubbmärken skall ha klubbens föreningssymbol och vara utformade antingen som mössmärket eller som bilden i föreningsflaggan.

§ 5. MEDLEMSKAP 
Medlemskap
Fysisk person blir medlem i och med att gällande medlemsavgift inbetalts.

Hedersmedlem
Förslag på hedersmedlem skall föreläggas klubbstyrelsen och av den godkännas innan beslut kan tas på ordinarie årsmöte. Minst två tredje delar av avgivna röster skall vara för förslaget. Uppnås ej denna majoritet faller förslaget utan att omnämnas i protokollet.

Avgiftsbefriad medlem
Person, som på särskilt sätt gynnar klubben och dess intressen kan av styrelsen beviljas fritt medlemskap under viss tid.

Medlems utträde
Medlem, som vill utträda ur klubben, skall anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat klubben. Om medlem inte betalt sin årsavgift, senast vid höstmötet samma år, avslutas medlemsskapet. 

Medlemsuteslutning
Medlem, som skadar klubbens anseende eller motverkar dess intressen, kan av styrelsen uteslutas. Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän medlem fått 14 dagar på sig att yttra sig. Om medlem så begär, skall fråga om uteslutning avgöras på nästa ordinarie årsmöte.

Årsavgift
Medlem betalar den årsavgift, som ordinarie årsmöte beslutar.

Hedersmedlemmar, ständiga medlemmar och avgiftsbefriade medlemmar har samma rättigheter som andra medlemmar och är befriade från årsavgifter.

§ 6. KLUBBSTYRELSEN
Klubbstyrelsen
Klubbens angelägenheter handhas av klubbstyrelsen, som består av ordförande, sekreterare, kassör, klubbmästare och fem övriga ledamöter, som också är ordförande i respektive sektioner Segling-, Junior-, Motorbåt- Materiel- och Ekonomi-. Juniorsektionen ska dessutom också, i styrelsen, representeras av en ungdom.

Val av styrelse
Ordförande, sekreterare, kassör, klubbmästare och övriga ledamöter väljs på ordinarie årsmöte. Avgår styrelseledamot före mandattidens utgång skall fyllnadsval göras på nästa ordinarie medlemsmöte.

Kallelse
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller när minst 2 styrelseledamöter gör framställan därom.

Beslutsmässighet
Styrelsen är beslutsmässig om samtliga ledamöter är kallade och minst hälften av dem är närvarande.

Arbetsutskott
Vid behov utser styrelsen inom sig arbetsutskott.

Ordföranden
Ordföranden representerar klubben och leder styrelsens förhandlingar och arbete samt ser till att fattade beslut verkställs och att dessa stadgar efterlevs. Ordföranden och kassören tecknar föreningen var för sig.

Sekreteraren
Sekreteraren för protokoll vid styrelsens sammanträden, ombesörjer klubbens korrespondens, handhar klubbens arkiv och meddelar de personer och övriga instanser, som berörs av klubbstyrelsens beslut.

Kassören
Kassören sköter klubbens ekonomi samt svarar för klubbens bokföring och medlemsförteckning.

Inför klubbens årsmöte upprättar kassören resultat- och balansräkning samt utarbetar underlag för klubbens budget.

Övriga ledamöter
Var och en av styrelsens fem övriga ledamöter leder arbetet inom sin sektion och är sektionens representant i styrelsen.

Suppleanter
Varje sektionsstyrelse utser inom sig en ledamot att ingå som suppleant i klubbstyrelsen och har rösträtt, när ordinarie ledamot ej är närvarande.

§ 7. SEKTIONER
Sektioner
Klubben har sin idrottsliga verksamhet uppdelad i sektioner, nämligen: Segling-, Junior-, Motorbåts-, Materiel- och Ekonomi-sektion.

Ledning
Varje sektion leds av en sektionsstyrelse. Sektionsordföranden väljs på klubbens ordinarie årsmöte. Sektionsordförande och Styrelsen tillsätter i samråd övriga funktioner/ledamöter i sektionerna med samma mandattid som ordföranden. Sektionernas arbetsuppgifter framgår av arbetsbeskrivningar beslutad av styrelsen.

Budget och verksamhetsplan
Inför årsmötet upprättar sektionsstyrelsen i varje sektion budget och verksamhetsplan, som inlämnas till klubbstyrelsen för godkännande före årsmötet.

§ 8. KOMMITTÉER
Tillsättning av kommittéer
Om årsmötet eller styrelsen anser sig ha behov av en särskild arbetsgrupp för ett visst ändamål kan en kommitté tillsättas. Uppdragsgivaren utser medlemmar och specificerar uppdraget.

§ 9. REVISORER
Val av revisorer
Klubben skall ha en revisor

Uppgifter
Det åligger revisorerna att granska styrelsens förvaltning och räkenskaper samt till styrelsen överlämna revisionsberättelsen senast 14 dagar före årsmötet.

§ 10. VALBEREDNING
Val
Valberedningen skall bestå av tre ledamöter, som väljs vid ordinarie årsmöte. Den först valde är sammankallande.

Uppgifter
Valberedningen skall senast 14 dagar före årsmöte utse och vid årsmöte föreslå personer lämpliga att som funktionärer ingå i klubbens styrelser och kommittéer.

§ 11. VERKSAMHETSÅR, RÄKENSKAPSÅR och HANDLINGAR.
Verksamhetsår
Ett verksamhetsår omfattar tiden från 1 januari-31 december Årsmöte skall hållas senast under April månad.

Räkenskapsår
Räkenskapsåret skall räknas från den 1 januari till och med den 31 december.

Handlingar
Alla klubbens handlingar, räkenskapsböcker med verifikationer mm skall förvaras i minst 10 år.

§ 12. ALLMÄNNA MÖTEN.
Ordinarie allmänna möten
Två ordinarie allmänna möten hålls med klubben årligen, ett årsmöte och ett höstmöte senast under November månad.

Extra allmänna möten
Extra allmänna möten hålls, när klubbstyrelsen så beslutar eller då minst 8 av klubbens röstberättigade medlemmar så skriftligen påkallar. I det sist nämnda fallet hålls mötet inom tre veckor efter påkallandet. Extra möte beslutar endast i de frågor det inkallats för.

Kallelse
Kallelse till såväl ordinarie som extra möten utsänds till medlemmarna tillsammans med dagordningen, under den till klubben senast uppgivna e-post- och BJK hemsida.

Kallelse sänds senast 14 dagar före mötet. Kallelse kan även ske genom lämpliga annonsorgan eller post.

Rösträtt
Medlem, som har betalt sin årsavgift och har fyllt 12 år och hedersmedlem, har rösträtt på klubbens möten.

Allmänt möte är beslutsmässigt när, utöver styrelsen, 5 röstberättigade medlemmar är närvarande.

§ 13. ÅRSMÖTE
På årsmöte skall följande ärenden föredragas:

1. Upprop och fastställande av röstlängd.

2. Fråga om mötet är behörigen utlyst.

3. Fastställande av dagordningen.

4. Val av ordförande och sekreterare för mötet

5. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera
protokollet.

6. Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultats- och balansräkning för det gångna räkenskapssåret.

7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det förflutna räkenskapsåret.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen omfattar.

9. Fastställande av verksamhetsplan för verksamhetsåret.

10. Fastställande av budget för nästa verksamhetsår.

11. Fastställande av årsavgifter för verksamhetsåret.

12. Val av styrelsens ordförande för en tid av ett år.

13. Val antingen av sekreterare eller av kassör och klubbmästare för en tid av två år. Jämna år väljes sekreterare och udda år kassör och klubbmästare.

14. Val för en tid av två år av:

1. ordförande i Seglingssektionen tillika ledamot i klubbstyrelsen jämna år,

2. ordförande i Juniorsektionen tillika ledamot i klubbstyrelsen udda år,

3. ordförande i Motorbåtssektionen tillika ledamot i klubbstyrelsen jämna år,

4. ordförande i Materielsektionen tillika ledamot i klubbstyrelsen udda år,

5. ordförande i Ekonomisektionen tillika ledamot i klubbstyrelsen udda år,

15. Val av en revisor och en revisorsuppleant jämna år, för en tid av två år.

16. Val av tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år.

17. Övriga val

18. Behandling av förslag, som väckts av klubbstyrelsen eller inlämnats till klubbstyrelsen av röstberättigad medlem.

19. Övriga frågor

§ 14. HÖSTMÖTE
Skall hållas senast under November månad.

Ärenden
Vid höstmöte skall följande ärenden föredragas:

1. Upprop och fastställande av röstlängd.

2. Fråga om mötet är behörigen utlyst.

3. Fastställande av dagordningen.

4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

5. Val av justeringsmän, tillika rösträknare, som jämte mötesordföranden skall justera protokollet.

6. Årets aktiviteter redovisas sektionsvis

7. Övriga frågor.

Vid mötet kan medlemsfest eller annan programpunkt anordnas.

§ 15. OMRÖSTNING
Omröstning sker öppet, men personval skall, om någon begär det ske med slutna sedlar. Beslut tas med enkel majoritet. Mellan dem, som vid personval erhållit lika röstetal, skall lotten skilja; utfaller annars röstetalen lika gäller den mening, som ordföranden företräder.

För beslut som avser hedersledamotskap, medlems uteslutning, stadgeändring samt klubbens upplösning krävs tvåtredjedels majoritet.

§ 16. STADGEÄNDRING
Ändring eller tillägg till klubbens stadgar får beslutas endast på ordinarie allmänt möte. Förslag skall dessförinnan vara framlagt på ett ordinarie allmänt medlemsmöte.

§ 17. KLUBBENS UPPLÖSNING
I händelse av klubbens upplösning skall klubbens tillgångar, såsom klubbstuga, sjöbod, bryggor, båtar och övrig materiel samt ekonomiska tillgångar överlåtas till Tanums kommun. För beslut om upplösning krävs minst två tredjedels majoritet.

§ 18. KLUBBEN ÅTERUPPSTÅR
I händelse av att BJK återuppstår eller annan ideell sammanslutning bildas med motsvarande ändamål som nuvarande klubb har, och med hemort i Grebbestad skall alla BJK:s tidigare tillgångar av Tanums Kommun överlåtas till denna nya sammanslutning.

Här kan du ladda ner stadgarna som PDF

Dela:

Facebook
Twitter
LinkedIn
On Key

Relaterat

BJK:s 110-åriga historia

BJK, Bohuslänska Jaktklubben, bildades för att främja sportsegling på kusten i början av förra seklet. Jakt, på engelska yacht, är ett äldre ord för båt.

Föreläsning om marinbiologi på årsmötet

På BJK:s årsmöte söndag den 7 april får vi lyssna till marinbiologen Christin Appelqvist som föreläser om livet i vattnet under våra båtar där vi seglar. Vi får lära oss om alger, plankton, fiskar, snäckor, musslor, maskar – och Christins favorit maneter.