Årsmöte i BJK – söndag den 2 april kl.16:00

Välkommen till Bohuslänska Jaktklubbens årsmöte söndag den 2 april kl 16:00 i Skärgårdssalen (ovanför Grebbestad Infocenter). Efter årsmötet bjuder vi på fika och föredrag av segelmakare Jan Ferm, Swede Sails. Har du något du undrar om dina segel? Passa på att fråga Jan!

Stadgeenlig dagordning för årsmötet:

 1. Upprop och fastställande av röstlängd.
 2. Fråga om mötet är behörigen utlyst.
 3. Fastställande av dagordningen.
 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 5. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera protokollet.
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultats- och balansräkning för det gångna räkenskapssåret.
 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det förflutna räkenskapsåret.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen omfattar.
 9. Fastställande av verksamhetsplan för verksamhetsåret.
 10. Fastställande av budget för nästa verksamhetsår.
 11. Fastställande av årsavgifter för verksamhetsåret.
 12. Val av styrelsens ordförande jämna år, för en tid av två år.
 13. Val antingen av sekreterare eller av kassör och klubbmästare för en tid av två år. Jämna år väljes sekreterare och udda år kassör och klubbmästare. 
 14. Val för en tid av två år av ordförande i Seglingssektionen tillika ledamot i klubbstyrelsen jämna år, ordförande i Juniorsektionen tillika ledamot i klubbstyrelsen udda år, ordförande i Motorbåtssektionen tillika ledamot i klubbstyrelsen jämna år, ordförande i Materielsektionen tillika ledamot i klubbstyrelsen udda år, ordförande i Ekonomisektionen tillika ledamot i klubbstyrelsen udda år,
 15. Val av en revisor och en revisorsuppleant jämna år, för en tid av två år.
 16. Val av tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år.
 17. Övriga val
 18. Behandling av förslag, som väckts av klubbstyrelsen eller inlämnats till klubbstyrelsen av röstberättigad medlem.
 19. Övriga frågor.

Styrelsens verksamhetsberättelse, resultats- och balansräkning för 2021 samt andra relevanta dokument kommer att finnas tillgängliga vid årsmötet.

Dela:

Facebook
Twitter
LinkedIn
On Key

Relaterat

Luftvärmepump installerad

Inte bara båtar och bryggor ska fungera, även anläggningen behöver sin omvårdnad. I december installerade vi en luftvärmepump för att värma vårt klubbhus på ett

Fixardagar/kvällar

Är du händig? Gillar du att fixa praktiska saker i hop med andra? Våra medlemmars kunskaper och engagemang utgör en viktig bas för föreningens verksamhet.